Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hamusta Verhuur

1. Definities
1. Hamusta: de eenmanszaak van de heer H. Mussche zaakdoende te Staphorst, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05086976.
2. Huurder: iedere partij die met Hamusta een overeenkomst sluit met betrekking tot huur, opdracht of anderszins.
3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Bedrijf: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
5. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Hamusta of Huurder.
6. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Hamusta en Huurder tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
7. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Hamusta.

 

2. Toepasselijkheid Verhuurvoorwaarden
1. Deze Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Hamusta en Huurder betreffende verhuur van roerende zaken.
2. Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het Overeenkomst.
3. De toepasselijkheid van Verhuurvoorwaarden van Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Verplichtingen van de Huurder
1. De Huurder dient bekend te zijn met gebruiksinstructies van het gehuurde. Hamusta verstrekt bij het afhalen van het gehuurde gebruiksinstructies welke Huurder strikt dient na te leven. Indien Huurder geen gebruiksinstructies heeft ontvangen dient Huurder deze zelf op te vragen bij Hamusta.
2. Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn danwel te laat aan Hamusta wordt geretourneerd, levert dit een toerekenbare tekortkoming op welke te allen tijde voor rekening en risico van Huurder komt. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van Hamusta daaruit voortvloeiend. Dit geldt ook, maar niet uitsluitend, voor diefstal en vermissing.
3. De Huurder dient de zaken gereinigd op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd en aanvullende kosten verschuldigd door het niet/onvoldoende reinigen van het gehuurde wordt in rekening gebracht bij Huurder. Indien men het gehuurde aftankt voorafgaand aan de inlevering van het gehuurde, dient men gebruik te maken van kwalitatief goede brandstof.
4. Indien van toepassing, dient Huurder er op zijn kosten voor zorg te dragen dat Huurder, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen, rijbewijzen, certificaten, diploma’s, goedkeuringen etc.
5. De Huurder verplicht zich ertoe Hamusta te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hamusta.
6. De Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.
7. De Huurder is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Hamusta en zijn de kosten voor rekening van de Huurder. Het door de Huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. 8. Tenzij anders overeengekomen, is de Huurder, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Hamusta aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Hamusta verschuldigd.

 

4. Schade en verlies
1. Schade aan het gehuurde dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Hamusta te worden gemeld.
2. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Hamusta te melden, op eerste verzoek van Hamusta van de diefstal aangifte te doen en voorts direct een (kopie van het) proces-verbaal van de aangifte aan Hamusta te overleggen.
3. Iedere vorm van schade (zoals maar niet uitsluitend) voortvloeiend uit diefstal of vermissing is toe te rekenen aan Huurder. Alle schade die daaruit voortvloeit wordt doorberekent aan de Huurder.

 

5. Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Hamusta in euro’s, exclusief BTW, exclusief een eigenrisico van 15% van de nieuwwaarde in geval van onder meer schade aan het gehuurde , exclusief een risico-opslag van 6%, eventuele invoerrechten, andere belastingen, reinigingskosten, (milieu) heffingen en rechten en exclusief de aan- en afvoer van (vrijgekomen) (afval)stoffen en materialen.
2. Huurder is per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd welke Huurder op eerste verzoek vooraf dient te betalen.
3. De waarborgsom mag door de Huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.
4. De waarborgsom kan door Hamusta worden ingehouden indien er een vermoeden bestaat dat er naast de huurprijs extra kosten in rekening gebracht kunnen worden bij Huurder. Hamusta mag de waarborgsom inhouden tot het bedrag aan kosten vaststaat en deze kosten vervolgens verrekenen met de waarborgsom.

 

6. Betaling en opeisbaarheid
1. De betaling dient 100% vooraf te geschieden. Indien overeengekomen is dat achteraf betaling plaatsvindt, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder opschorting en/of verrekening, per bank in euro’s te geschieden.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Huurder vanaf de datum van het verstrijken van deze termijn rente aan Hamusta verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
3. Huurder is aansprakelijk voor alle werkelijke door Hamusta gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Huurder, met een minimum van € 250,00 per factuur.
4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Huurder verplicht op verzoek van Hamusta een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Huurder niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Hamusta heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en de schade op Huurder te verhalen.
5. Het recht van Huurder om zijn vorderingen op Hamusta te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Hamusta uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
6. Huurder heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
7. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Huurder, zullen alle Overeenkomsten met de Huurder zijn ontbonden, tenzij Hamusta de Huurder binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Hamusta, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Hamusta verder toekomende rechten.
8. In elk van de in lid 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Hamusta op de Huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Hamusta het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Huurder en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Hamusta geleden schade komen voor rekening van de Huurder.

 

7. Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Hamusta naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Huurder aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen onder meer verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hamusta geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Hamusta niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Hamusta of van Derden waarvan Hamusta afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Hamusta.
3. Hamusta heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hamusta zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

8. Ontbinding en opschorting
1. Hamusta behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Huurder niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Hamusta nakomt.
2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Hamusta gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Huurder, Huurder in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Huurder surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of Huurder haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
3. Voor zover Huurder een ontbindingsrecht heeft, is deze beperkt tot ontbinding van de Overeenkomst of gedeelte daarvan waarin Hamusta toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan.
4.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Hamusta, dient Huurder het resterende deel van de hoofdsom te voldoen,
onverminderd het recht van Hamusta aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nimmer als fatale termijn.
2. Huurder is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Hamusta, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Hamusta ook binnen deze termijn uitblijft.
3. Huurder erkent het gehuurde zoals vermeld in de Overeenkomst in goede algehele conditie en zonder gebreken te hebben ontvangen. Alvorens het gehuurde meegenomen wordt door Huurder, verplicht de Huurder zich de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten en het gehuurde te inspecteren. Een eventueel gebrek bij aanvang van de huurtermijn kan door Huurder alleen schriftelijk worden bewezen.
4. Hamusta is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verhuurde zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Huurder als bij Derden. Tevens is Hamusta niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Hamusta in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
5. Indien Hamusta wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
6. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende Overeenkomst te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot levering.
Ingeval van verhuur is de aansprakelijkheid van Hamusta, onverminderd het vorenstaande, in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de huurprijs.
7. In geval van aansprakelijkheid is Hamusta uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hamusta aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Hamusta toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
8. Hamusta is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting. 9.Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hamusta of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
10. Indien Huurder in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Huurder aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Hamusta daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
11. Huurder zal Hamusta vrijwaren voor aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Dat betekent dat maar niet uitsluitend) boetes welke zijn opgelegd met betrekking tot de periode van de huur voor rekening van de Huurder komen en door Huurder worden gedragen.
12. Alle kosten en schade aan de zijde van Hamusta daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Huurder.

 

10. Toepasselijk recht, tekortkoming en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hamusta partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
2. Huurder dient een gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na de huurtermijn, gemotiveerd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan Hamusta mee te delen. Geringe afwijkingen leiden er niet toe dat het gehuurde niet aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien Huurder de termijnen en voorwaarden niet in acht neemt vervalt daarmee onder meer (maar niet uitsluitend het recht op nakoming, vernietiging, ontbinding of schadevergoeding. 5. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Zwolle exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Hamusta en Huurder. Het staat echter Hamusta vrij een geschil voortvloeiende uit de Overeenkomst ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
6.Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.

Wij helpen u graag verder!

Bel ons!

Gemakkelijk en snel!

Stuur ons een appje!

Wij helpen u graag verder!

Email ons!

Waar bent u naar op zoek?